Erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap is grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

(Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, preambule, artikel 1, artikel 25.1)

In overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent EMERGENCY het recht om gezondheidszorg te ontvangen als een fundamenteel en onvervreemdbaar mensenrecht dat toebehoort aan ieder lid van de mensheid zonder enig onderscheid.

Het is namelijk zo dat we geloven in de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun opinies, geslacht, ras, etnische, politieke of religieuze achtergrond, sociale status of bezit.

We willen een wereld waarin regeringen de gelijkheid van leden van de samenleving garanderen, evenals het recht op een medische behandeling die zowel van hoog niveau als kosteloos is, het recht op een openbaaronderwijsstelsel dat iedereen, ieder lid van de mensheid, zich laat ontwikkelen en zodoende hun kennis en verstand verrijkt, alsmede het recht om mediavrijheid te genieten.

In onze ogen is een politiek systeem alleen democratische als het voor het algemene welzijn dient, en actief de behoeften van de kansarmen en van de zwakste sociale groepen lenigt om verbetering te brengen in hun levensomstandigheden, zodat wij met zijn allen een samenleving van gelijke burgers kunnen zijn.


GENEESKUNDE EN MENSENRECHTEN

Ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft EMERGENCY haar Manifest voor een op mensenrechten gefundeerde geneeskunde uitgebracht, waarin wordt aangedrongen op een gezondheidszorg die stoelt op de beginselen gelijkheid, kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid.

Dat Manifest is ondertekend door vertegenwoordigers uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Zuid-Sudan en Uganda.

GELIJKHEID

Een ieder heeft recht om gezondheidszorg te ontvangen, ongeacht zijn of haar economische en sociale omstandigheden, geslacht, ras, taal, religie en opinies. De beste gezondheidszorg die beschikbaar is naargelang van de vooruitgang en van de wetenschap der geneeskunde, moet gelijkelijk en zonder discriminatie aan alle patiënten worden verstrekt.

KWALITEIT

Kwaliteitsstelsels dienen te stoelen op de behoeften van allen en moeten gelijke tred houden met de vooruitgang van de medische wetenschap. Zij mogen niet worden aangestuurd, gestructureerd of bepaald door machtsgroepen of ondernemingen die een rol spelen in de gezondheidssector. Kwaliteitsstelsels versterken en genereren menselijke en materiële hulpbronnen.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Regeringen dienen de gezondheid en het welzijn van hun burgers als prioriteit te beschouwen en daarvoor de benodigde personele en financiële middelen in te zetten. De diensten van de nationale gezondheidsstelsels en de humanitaire projecten in de gezondheidszorg dienen voor iedereen gratis te zijn.


EEN CULTUUR VAN VREDE

Elke dag wordt EMERGENCY geconfronteerd met destructie en lijden als gevolg van oorlog. Daarom blijft EMERGENCY zich inzetten voor het propageren van een cultuur van vrede, en dat niet alleen in de landen waar haar medische en chirurgische projecten lopen, maar overal ter wereld.

In 1994 begon EMERGENCY aan een campagne tegen antipersoneel-landmijnen, die ertoe leidde dat Italië deze verbood. Samen met andere organisaties lanceerde EMERGENCY in 2002 een campagne tegen de ophanden zijnde invasie van Irak, en in 2011 tegen de oorlog in Afghanistan. Ook in ons dagelijkse werk ijveren wij voor vrede, door ons uit te spreken tegen oorlog en door onze gebouwen en terreinen tot wapenvrije zones te verklaren.

Wij wijzen geweldgebruik, terrorisme en oorlog als instrumenten om geschillen tussen individuen, bevolkingsgroepen en naties op te lossen, van de hand. Wij willen een wereld die gefundeerd is op sociale rechtvaardigheid, solidariteit, wederzijds respect, dialoog en een eerlijke verdeling van de rijkdommen.